mapa pomniejsz powiększ

mapa pomniejsz powiększ

Lubelskie

Logo MNKD CENNIK BILETÓW I USŁUG

 

OPŁATY ZA WSTĘP DO OBIEKTÓW MUZEUM NADWIŚLAŃSKIEGO:

  • Informujemy, że od dn. 20 listopada 2017 r. ekspozycje Oddziału Przyrodniczego, Domu Kuncewiczów i Kamienicy Celejowskiej będą nieczynne do odwołania. Zamknięcie ekspozycji spowodowane jest remontem i modernizacją zabytkowych obiektów prowadzonych przez Muzeum Nadwiślańskie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktra i Środowisko 2014-2020.
     

Karnety i bilety grupowe

Rodzaj biletu

Cena

Uprawnienia

Karnet normalny

30,00

upoważnia do jednorazowego wstępu na wszystkie ekspozycje stałe i czasowe Muzeum Nadwiślańskiego. Karnet ważny jest przez 30 dni od daty zakupu.

Karnet ulgowy

20,00

upoważnia do jednorazowego wstępu na wszystkie ekspozycje stałe i czasowe Muzeum Nadwiślańskiego. Karnet ważny jest przez 30 dni od daty zakupu.

Bilet grupowy normalny

250,00

upoważnia do wstępu grupę zorganizowaną liczącą do 25 osób*; Dotyczy wyłącznie oddziału Zamek w Janowcu

Bilet grupowy ulgowy

170,00

upoważnia do wstępu grupę zorganizowaną liczącą do 25 osób*; upoważnia do wstępu osoby wskazane w § 6 ust.1 ponizej; Dotyczy wyłącznie oddziału Zamek w Janowcu

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wejście jednorazowo do 30 osób, pod warunkiem, że jest to grupa zwiedzających z jednym przewodnikiem. W przypadku przekroczenia wskazanej liczby osób konieczny jest podział grupy na dwie tury zwiedzania. Zwiększenie liczby osób do 30 nie dotyczy wystawy Fajansu Holenderskiego.

Oddział Grodzisko Żmijowiska

Rodzaj biletu / usługi

Uprawnienia

Cena

Wstęp

 

Wstęp wolny

Lekcja muzealna

Cena od grupy

100,00

Udział w Warsztatach Archeologii Doświadczalnej

Cena od osoby za dzień

20,00

Warsztatowe zajęcia archeologiczne

Cena od grupy

250,00

Udostępnienie miejsca na ognisko dla grupy korzystającej z oferty edukacyjnej

Cena od grupy

50,00

Udostępnienie miejsca na organizację imprez o charakterze historycznym, artystycznym lub rekonstrukcyjnym

Cena od grupy

Cena umowna, zależna od tematyki i wielkości grupy

 

Gmach Główny Muzeum Nadwiślańskiego (Kazimierz Dolny, Rynek 19). Łączny wstęp na wystawy oddziału Muzeum Sztuki Złotniczej i wystawy czasowe w Galerii Wystaw Czasowych

Rodzaj biletu

Cena

Normalny

15,00

Ulgowy

10,00

Rodzinny*

30,00

Oddział Muzeum Sztuki Złotniczej

Rodzaj biletu

Cena

Normalny

8,00

Ulgowy

6,00

Rodzinny*

20,00

Oddział Zamek w Janowcu

Rodzaj biletu

Cena

Normalny

12,00

Ulgowy

8,00

Rodzinny*

30,00

Dziedziniec i krużganki **

7,00

*obejmuje wyłącznie wstęp na dziedziniec i krużganki

**bilet rodzinny dla dwojga rodziców lub opiekunów prawnych z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do lat 18.

Ceny usług edukacyjnych dla grup

Rodzaj usługi

Cena

Lekcja muzealna

60,00

Warsztaty, wycieczki, pokazy w Puławach, Kazimierzu Dolnym i Janowcu

Warsztaty edukacyjne w siedzibie Działu Edukacji Muzealnej

Warsztaty edukacyjne + wejście na dedykowaną tematycznie ekspozycję lub warsztaty na dedykowanej tematycznie ekspozycji muzealnej

170,00

170,00

170,00 + bilet wstępu na dedykowaną tematycznie wystawę 1 zł / os.

Warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów do 20 km od Puław

220,00

Warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów od 20 km do 50 km od Puław

250,00

Warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów od 50 km do 70 km od Puław

300,00

Warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów powyżej 70 km od Puław

Cena umowna

Wykład, prelekcja, konferencja

200,00

Inne formy edukacji np. gry terenowe, gry miejskie, questy, zielone i białe szkoły etc.

Cena umowna

Oprowadzanie kuratorskie w języku polskim (rezerwacja z wyprzedzeniem 3 dni)

60,00

Oprowadzanie po zespole zamkowo-dworsko-parkowym Zamek w Janowcu przez pracownika merytorycznego (grupa do 25 osób)

140,00

Oprowadzanie po zespole zamkowo-dworsko-parkowym Zamek w Janowcu z przewodnikiem (grupa do 25 osób)

140,00

* Grupa uczestników zajęć edukacyjnych (lekcja muzealna, wycieczka) oraz oprowadzania nie może przekraczać 30 osób, w przypadku oprowadzania po ekspozycjach oddziału Zamek w Janowcu do 25 osób.
* Grupa uczestnicząca w zajęciach warsztatowych nie może liczyć więcej niż 30 osób. W uzasadnionych przypadkach wielkość grupy podlega indywidualnym ustaleniom pomiędzy Muzeum a uczestnikiem zajęć edukacyjnych. 

UWAGA: Uczestnicy zajęć edukacyjnych odbywających się na ekspozycjach muzealnych zobowiązani są także do wykupienia jednorazowych biletów wstępu do Muzeum i jednocześnie uiszczenia opłat za uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych.

Ceny usług pozostałych

Rodzaj usługi

Uprawnienia

Cena

Wynajęcie sali na godziny

Do 4 godzin-cena za godzinę

100,00

Wynajęcie sali na dzień

Powyżej 4 godzin

500,00

Organizacja imprez okolicznościowych

np. konferencje, spotkania, koncerty, pokazy, śluby etc.

Cena umowna wg złożonej oferty

Opłata parkingowa dla gości Muzeum i gości hotelowych

Cena za dobę w oddziale Zamek w Janowcu

8,00

Wynajęcie miejsca na organizację pikniku i/lub ogniska w oddziałach Grodzisko Żmijowiska i Zamek w Janowcu

 

130,00

Udostępnienie obiektów na prywatne sesje zdjęciowe

 

130,00

 

Dniem wolnego wstępu we wrześniu jest czwartek. Dzień wolnego wstępu dotyczy wyłącznie ekspozycji stałych, nie obejmuje wstępu do Galerii Wystaw Czasowych oraz na biletowane dodatkowo wystawy czasowe w oddziałach. Dzień wolnego wstępu obowiązuje wyłącznie zwiedzanie indywidualne lub zwiedzanie grupowe wyłącznie po uprzedniej rezerwacji. W Oddziale Zamek w Janowcu obowiązuje rezerwacja wejść na konkretną godzinę, do wyczerpania miejsc. Dni wolnego wstępu do poszczególnych obiektów są wyznaczane w systemie rotacyjnym i komunikowane na stronie www.mnkd.pl do ostatniego dnia poprzedniego miesiaca na miesiąc kolejny.

Ulga w opłacie za wstęp do muzeum przysługuje:
1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
5) kombatantom;
6) posiadaczom Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO<26.
 
Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów przysługuje:
1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
5) przewodnikom turystycznym i pilotom grup wycieczkowych;
6) zorganizowanym grupom nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom i podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, działających na terenie gmin Kazimierz Dolny, Janowiec i Wilków - w oddziałach Muzeum, działających na terenie danej gminy;
7) dzieciom do lat 7.

Bilet za złotówkę przysługuje:
1) dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu gminy, w jakiej położony jest dany oddział Muzeum;
2) stowarzyszenia środowiskowe i ośrodki szkolno - wychowawcze oraz terapeutyczne na podstawie pisemnej zgody Dyrektora;
3) zorganizowanym, zgłoszonym wcześniej grupom z instytucji partnerskich Muzeum;
4) gościom hotelowym wynajmującym nocleg w muzeum.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum są:
1) legitymacje szkolne, studenckie;
2) legitymacje emeryta-rencisty;
3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 6;
5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 6
6) dokument poświadczający przynależność do organizacji, które mają zawarte z Muzeum porozumienie o współpracy;
7) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
8) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS
9) legitymacje, przysługujące pracownikom uzeów rejestrowanych;
10) legitymacje przedstawicieli mediów;
11) Karta Polaka,
12) dokumenty potwierdzające wiek;
13)  inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 2 pkt. 1 i 2 do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoba lub grupa osób uprawnionych do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 zd. 2 ustawy z dnia 21.11.1996 r., o muzeach Dyrektor Muzeum może w szczególnych przypadkach udzielić ulgi lub całkowicie zwolnić z opłaty za wstęp do Muzeum lub za korzystanie z innych usług, oferowanych przez Muzeum. Taka zgoda wymaga każdorazowo zachowania formy pisemnej wniosku do Dyrektora o zastosowanie ulgi przy jednoczesnym zachowaniu minimum 3 dniowego terminu wyprzedzającego daty takiego pisma.


Powrót
Opinie o stronieDodaj opinię

średnia ocen:

Ta strona nie ma jeszcze komentarzy
Twój podpis:
Treść opinii:
Twoja ocena: 1 2 3 4 5
Newsletter
Wpisz adres e-mail...
Muzealna Cafe
więcej
Logowanie

Biuletyn Informacji Publicznej © Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - 2013.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij
DNI I GODZINY OTWARCIA

Informujemy, że od dn. 20 listopada 2017 nieczynne będą dla zwiedzających (do odwołania) ekspozycje Oddziału Przyrodniczego, Domu Kuncewiczów, Kamienicy Celejowskaiej oraz Manufaktura Muzealna i Biblioteka.

 

Więcej

Wesprzyj naswsparcie muzeum

Nr konta: 57 1750 1107 0000 0000 2076 2519