mapa pomniejsz powiększ

mapa pomniejsz powiększ

Logo MNKD CENNIK BILETÓW I USŁUG

 

OPŁATY ZA WSTĘP DO OBIEKTÓW MUZEUM NADWIŚLAŃSKIEGO:

  • Informujemy, że w dniach 1 maja -15 września br. na terenie parku i dziedzińca zamkowego w Oddziale Zamek w Janowcu w godzinach otwarcia Muzeum udostępnione zostanie źródło prądu do celów komercyjnych. Jednorazowa opłata za udostępnienie źródła prądu wynosi 50,00 zł
     
  • Informujemy, że od dn. 20 listopada 2017 r. ekspozycje Oddziału Przyrodniczego, Domu Kuncewiczów i Kamienicy Celejowskiej będą nieczynne do odwołania. Zamknięcie ekspozycji spowodowane jest remontem i modernizacją zabytkowych obiektów prowadzonych przez Muzeum Nadwiślańskie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktra i Środowisko 2014-2020.
     

Karnety i bilety grupowe

Rodzaj biletu

Cena

Uprawnienia

Karnet normalny

30,00

upoważnia do jednorazowego wstępu na wszystkie ekspozycje stałe i czasowe Muzeum Nadwiślańskiego. Karnet ważny jest przez 30 dni od daty zakupu.

Karnet ulgowy

20,00

upoważnia do jednorazowego wstępu na wszystkie ekspozycje stałe i czasowe Muzeum Nadwiślańskiego. Karnet ważny jest przez 30 dni od daty zakupu.

Bilet grupowy normalny

250,00

upoważnia do wstępu grupę zorganizowaną liczącą do 25 osób*; Dotyczy wyłącznie oddziału Zamek w Janowcu

Bilet grupowy ulgowy

170,00

upoważnia do wstępu grupę zorganizowaną liczącą do 25 osób*; upoważnia do wstępu osoby wskazane w § 6 ust.1 ponizej; Dotyczy wyłącznie oddziału Zamek w Janowcu

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wejście jednorazowo do 30 osób, pod warunkiem, że jest to grupa zwiedzających z jednym przewodnikiem. W przypadku przekroczenia wskazanej liczby osób konieczny jest podział grupy na dwie tury zwiedzania. Zwiększenie liczby osób do 30 nie dotyczy wystawy Fajansu Holenderskiego.

Oddział Grodzisko Żmijowiska

Rodzaj biletu / usługi

Uprawnienia

Cena

Wstęp

 

Wstęp wolny

Lekcja muzealna

Cena od grupy

100,00

Udział w Warsztatach Archeologii Doświadczalnej

Cena od osoby za dzień

20,00

Warsztatowe zajęcia archeologiczne

Cena od grupy

250,00

Udostępnienie miejsca na ognisko dla grupy korzystającej z oferty edukacyjnej

Cena od grupy

50,00

Udostępnienie miejsca na organizację imprez o charakterze historycznym, artystycznym lub rekonstrukcyjnym

Cena od grupy

Cena umowna, zależna od tematyki i wielkości grupy

 

Gmach Główny Muzeum Nadwiślańskiego (Kazimierz Dolny, Rynek 19). Łączny wstęp na wystawy oddziału Muzeum Sztuki Złotniczej i wystawy czasowe w Galerii Wystaw Czasowych

Rodzaj biletu

Cena

Normalny

15,00

Ulgowy

10,00

Rodzinny*

30,00

Oddział Muzeum Sztuki Złotniczej

Rodzaj biletu

Cena

Normalny

8,00

Ulgowy

6,00

Rodzinny*

20,00

Oddział Zamek w Janowcu

Rodzaj biletu

Cena

Normalny

12,00

Ulgowy

8,00

Rodzinny*

30,00

Dziedziniec i krużganki **

7,00

**obejmuje wyłącznie wstęp na dziedziniec i krużganki

Wystawa czasowa w Pałacu Czartoryskich w Puławach

Rodzaj biletu

Cena

Normalny

8,00

Ulgowy

6,00

Rodzinny*

20,00

* Bilet rodzinny dla dwojga rodziców lub opiekunów prawnych z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do lat 18.

Ceny usług edukacyjnych dla grup

Rodzaj usługi

Cena

Lekcja muzealna

60,00

Warsztaty, wycieczki, pokazy w Puławach, Kazimierzu Dolnym i Janowcu

170,00

Warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów do 20 km od Puław

220,00

Warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów od 20 km do 50 km od Puław

250,00

Warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów od 50 km do 70 km od Puław

300,00

Warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów powyżej 70 km od Puław

Cena umowna

Wykład, prelekcja, konferencja

200,00

Inne formy edukacji np. gry terenowe, gry miejskie, questy, zielone i białe szkoły etc.

Cena umowna

Oprowadzanie kuratorskie w języku polskim (rezerwacja z wyprzedzeniem 3 dni)

60,00

Oprowadzanie po zespole zamkowo-dworsko-parkowym Zamek w Janowcu przez pracownika merytorycznego (grupa do 25 osób)

140,00

Oprowadzanie po zespole zamkowo-dworsko-parkowym Zamek w Janowcu z przewodnikiem (grupa do 25 osób)

140,00

* Grupa uczestników zajęć edukacyjnych (lekcja muzealna, wycieczka) oraz oprowadzania nie może przekraczać 30 osób, w przypadku oprowadzania po ekspozycjach oddziału Zamek w Janowcu do 25 osób.
* Grupa uczestnicząca w zajęciach warsztatowych nie może liczyć więcej niż 30 osób. W uzasadnionych przypadkach wielkość grupy podlega indywidualnym ustaleniom pomiędzy Muzeum a uczestnikiem zajęć edukacyjnych. 

UWAGA: Uczestnicy zajęć edukacyjnych odbywających się na ekspozycjach muzealnych zobowiązani są także do wykupienia jednorazowych biletów wstępu do Muzeum i jednocześnie uiszczenia opłat za uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych.

Ceny usług pozostałych

Rodzaj usługi

Uprawnienia

Cena

Wynajęcie sali na godziny

Do 4 godzin-cena za godzinę

100,00

Wynajęcie sali na dzień

Powyżej 4 godzin

500,00

Organizacja imprez okolicznościowych

np. konferencje, spotkania, koncerty, pokazy, śluby etc.

Cena umowna wg złożonej oferty

Opłata parkingowa dla gości Muzeum i gości hotelowych

Cena za dobę w oddziale Zamek w Janowcu

8,00

Wynajęcie miejsca na organizację pikniku i/lub ogniska w oddziałach Grodzisko Żmijowiska i Zamek w Janowcu

 

130,00

Udostępnienie obiektów na prywatne sesje zdjęciowe

 

130,00

 

Dniem wolnego wstępu w lipcu jest środa. Dzień wolnego wstępu dotyczy wyłącznie ekspozycji stałych, nie obejmuje wstępu do Galerii Wystaw Czasowych oraz na biletowane dodatkowo wystawy czasowe w oddziałach. Dzień wolnego wstępu obowiązuje wyłącznie zwiedzanie indywidualne lub zwiedzanie grupowe wyłącznie po uprzedniej rezerwacji. W Oddziale Zamek w Janowcu obowiązuje rezerwacja wejść na konkretną godzinę, do wyczerpania miejsc. Dni wolnego wstępu do poszczególnych obiektów są wyznaczane w systemie rotacyjnym i komunikowane na stronie www.mnkd.pl do ostatniego dnia poprzedniego miesiaca na miesiąc kolejny.

Ulga w opłacie za wstęp do muzeum przysługuje:
1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
5) kombatantom;
6) posiadaczom Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO<26.
 
Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów przysługuje:
1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
5) przewodnikom turystycznym i pilotom grup wycieczkowych;
6) zorganizowanym grupom nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom i podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, działających na terenie gmin Kazimierz Dolny, Janowiec i Wilków - w oddziałach Muzeum, działających na terenie danej gminy;
7) dzieciom do lat 7.

Bilet za złotówkę przysługuje:
1) dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu gminy, w jakiej położony jest dany oddział Muzeum;
2) stowarzyszenia środowiskowe i ośrodki szkolno - wychowawcze oraz terapeutyczne na podstawie pisemnej zgody Dyrektora;
3) zorganizowanym, zgłoszonym wcześniej grupom z instytucji partnerskich Muzeum;
4) gościom hotelowym wynajmującym nocleg w muzeum.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum są:
1) legitymacje szkolne, studenckie;
2) legitymacje emeryta-rencisty;
3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 6;
5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 6
6) dokument poświadczający przynależność do organizacji, które mają zawarte z Muzeum porozumienie o współpracy;
7) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
8) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS
9) legitymacje, przysługujące pracownikom uzeów rejestrowanych;
10) legitymacje przedstawicieli mediów;
11) Karta Polaka,
12) dokumenty potwierdzające wiek;
13)  inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 2 pkt. 1 i 2 do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoba lub grupa osób uprawnionych do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 zd. 2 ustawy z dnia 21.11.1996 r., o muzeach Dyrektor Muzeum może w szczególnych przypadkach udzielić ulgi lub całkowicie zwolnić z opłaty za wstęp do Muzeum lub za korzystanie z innych usług, oferowanych przez Muzeum. Taka zgoda wymaga każdorazowo zachowania formy pisemnej wniosku do Dyrektora o zastosowanie ulgi przy jednoczesnym zachowaniu minimum 3 dniowego terminu wyprzedzającego daty takiego pisma.


Powrót
Opinie o stronieDodaj opinię

średnia ocen:

Ta strona nie ma jeszcze komentarzy
Twój podpis:
Treść opinii:
Twoja ocena: 1 2 3 4 5
Newsletter
Wpisz adres e-mail...
Muzealna Cafe
więcej
Logowanie

Biuletyn Informacji Publicznej © Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - 2013.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij
DNI I GODZINY OTWARCIA

Informujemy, że od dn. 20 listopada 2017 nieczynne będą dla zwiedzających (do odwołania) ekspozycje Oddziału Przyrodniczego, Domu Kuncewiczów, Kamienicy Celejowskaiej oraz Manufaktura Muzealna i Biblioteka.

 

Więcej

Wesprzyj naswsparcie muzeum

Nr konta: 57 1750 1107 0000 0000 2076 2519