mapa pomniejsz powiększ

mapa pomniejsz powiększ

Logo MNKD CENNIK BILETÓW I USŁUG

OPŁATY ZA WSTĘP DO OBIEKTÓW MUZEUM NADWIŚLAŃSKIEGO:

  • Informujemy, że od dn. 20 listopada 2017 r. ekspozycje Oddziału Przyrodniczego, Domu Kuncewiczów i Kamienicy Celejowskiej będą nieczynne do odwołania. Zamknięcie ekspozycji spowodowane jest remontem i modernizacją zabytkowych obiektów prowadzonych przez Muzeum Nadwiślańskie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktra i Środowisko 2014-2020.
     

LOKALIZACJA

CENY

    UWAGI

Bilet normalny

Bilet ulgowy

Bilet rodzinny *

KARNET NORMALNY **

KARNET ULGOWY **

Oddział Dom Kuncewiczów
 

 6 zł

 4 zł

 15 zł

30 zł

 

 

20 zł

 

 

 Oddział nieczynny dla zwiedzających w 2018 r.

Oddział Kamienica Celejowska
 

 8 zł

 5 zł

 20 zł

Oddział nieczynny dla zwiedzających w 2018 r.

Oddział Przyrodniczy
 

  10 zł

  5 zł

  18 zł

 Oddział nieczynny dla zwiedzających w 2018 r.

GMACH GŁÓWNY:

Oddział Muzeum Sztuki Złotniczej

 


Galeria Wystaw Czasowych

 

 

8 zł

 

 

6 zł

 

 

 

20 zł

 

 

 

30 zł

*** Łączny wstęp na ekspozycje w Galerii Wystaw Czasowych i Oddziale Muzeum Sztuki Złotniczej

10 zł

 

12 zł***

6 zł

 

8 zł***

Oddział Zamek w Janowcu (zamek, dwór)

  12 zł

  8 zł

  30 zł

Dziedziniec + krużganki na Zamku
7 zł

 

Oddział Grodzisko Żmijowiska

                                  Wstęp wolny  

Czynne codziennie od rana do zmierzchu


* Bilet rodzinny dla dwojga rodziców lub opiekunów prawnych z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do lat 18.

** Karnet uprawnia do jednorazowego zwiedzania wszystkich czynnych Oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym (Muzeum Sztuki Złotniczej, Galeria Wystaw Czasowych), Janowcu (Zamek w Janowcu) i Żmijowiskach (Grodzisko Żmijowiska) przez okres 1 miesiąca od daty sprzedaży.

***Bilet upoważnia do zwiedzania ekspozycji Gmachu Głównego: Galerii Wystaw Czasowych i Oddziału Muzeum Sztuki Złotniczej.

Ceny usług edukacyjnych:

Rodzaj usługi

Uprawnienia

Cena

Lekcja muzealna

 

60 zł

Warsztaty, wycieczki, pokazy w Puławach, Kazimierzu Dolnym i Janowcu

 

170 zł
 

 

Warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów do 20 km od Puław 220 zł
Warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów od 20 km do 50 km od Puław 250 zł
Warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów 0d 50 km do 70 km od Puław 300 zł
warsztaty, wycieczki, pokazy z dojazdem edukatorów powyżej 70 km od Puław cena umowna
Wykład, prelekcja, konferencja   200 zł
Inne formy edukacji np. gry terenowe, gry miejskie, questy, zielone i białe szkoły etc.   cena umowna

Oprowadzanie po wystawach w języku polskim (po uprzedniej rezerwacji)


 


60 zł

Oprowadzanie po wystawach w języku angielskim (po uprzedniej rezerwacji)


 


90 zł


 Ceny usług pozostałych:

Rodzaj usługi

Uprawnienia

Cena

Wynajęcie sali na godziny

do 4 godzin – cena za godzinę

100 zł

Wynajęcie sali na dzień

powyżej 4 godzin

500 zł

Organizacja imprez okolicznościowych
 

np. konferencji, spotkań, koncertów, pokazów, uroczystość zawarcia związku małżeńskiego

 

cena umowna wg złożonej oferty

Opłata parkingowa dla gości Muzeum i gości hotelowychcena za dobę w oddziale Zamek w Janowcu

 

6 zł

Wynajęcie miejsca na organizację pikniku i/lub ogniska w oddziałach Grodzisko Żmijowiska i Zamek w Janowcu

 

150 zł

Udostępnienie obiektów na sesje zdjęciowe jednorazowe

 

150 zł


* Grupa uczestników zajęć edukacyjnych (lekcja muzealna, wycieczka) oraz oprowadzania nie może przekraczać 30 osób, w przypadku oprowadzania po ekspozycjach oddziału Zamek w Janowcu do 25 osób.
* Grupa uczestnicząca w zajęciach warsztatowych nie może liczyć więcej niż 30 osób. W uzasadnionych przypadkach wielkość grupy podlega indywidualnym ustaleniom pomiędzy Muzeum a uczestnikiem zajęć edukacyjnych. 

UWAGA: Uczestnicy zajęć edukacyjnych odbywających się na ekspozycjach muzealnych zobowiązani są także do wykupienia jednorazowych biletów wstępu do Muzeum i jednocześnie uiszczenia opłat za uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych.
 
Dniem wolnego wstępu w marcu jest poniedziałek. Dzień wolnego wstępu dotyczy wyłącznie ekspozycji stałych, nie obejmuje wstępu do Galerii Wystaw Czasowych oraz na biletowane dodatkowo wystawy czasowe w oddziałach. Dzień wolnego wstępu obowiązuje wyłącznie zwiedzanie indywidualne lub zwiedzanie grupowe po uprzedniej rezerwacji. W Oddziale Zamek w Janowcu obowiązuje rezerwacja wejść na konkretną godzinę, do wyczerpania miejsc.
 
Ulga w opłacie za wstęp do muzeum przysługuje:
1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
5) kombatantom;
6) posiadaczom Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO<26.
 
Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów przysługuje:
1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
5) przewodnikom turystycznym i pilotom grup wycieczkowych;
6) zorganizowanym grupom nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom i podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, działających na terenie gmin Kazimierz Dolny, Janowiec i Wilków - w oddziałach Muzeum, działających na terenie danej gminy;
7) dzieciom do lat 7.

Bilet za złotówkę przysługuje:
1) dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu gminy, w jakiej położony jest dany oddział Muzeum;
2) stowarzyszenia środowiskowe i ośrodki szkolno - wychowawcze oraz terapeutyczne na podstawie pisemnej zgody Dyrektora;
3) zorganizowanym, zgłoszonym wcześniej grupom z instytucji partnerskich Muzeum;
4) gościom hotelowym wynajmującym nocleg w muzeum.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum są:
1) legitymacje szkolne, studenckie;
2) legitymacje emeryta-rencisty;
3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 6;
5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 6
6) dokument poświadczający przynależność do organizacji, które mają zawarte z Muzeum porozumienie o współpracy;
7) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
8) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS
9) legitymacje, przysługujące pracownikom uzeów rejestrowanych;
10) legitymacje przedstawicieli mediów;
11) Karta Polaka,
12) dokumenty potwierdzające wiek;
13)  inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 2 pkt. 1 i 2 do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoba lub grupa osób uprawnionych do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 zd. 2 ustawy z dnia 21.11.1996 r., o muzeach Dyrektor Muzeum może w szczególnych przypadkach udzielić ulgi lub całkowicie zwolnić z opłaty za wstęp do Muzeum lub za korzystanie z innych usług, oferowanych przez Muzeum. Taka zgoda wymaga każdorazowo zachowania formy pisemnej wniosku do Dyrektora o zastosowanie ulgi przy jednoczesnym zachowaniu minimum 3 dniowego terminu wyprzedzającego daty takiego pisma.


Powrót
Opinie o stronieDodaj opinię

średnia ocen:

Ta strona nie ma jeszcze komentarzy
Twój podpis:
Treść opinii:
Twoja ocena: 1 2 3 4 5
Newsletter
Wpisz adres e-mail...
Muzealna Cafe
więcej
Logowanie

Biuletyn Informacji Publicznej © Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - 2013.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij
DNI I GODZINY OTWARCIA

Informujemy, że od dn. 20 listopada 2017 nieczynne będą dla zwiedzających (do odwołania) ekspozycje Oddziału Przyrodniczego, Domu Kuncewiczów, Kamienicy Celejowskaiej oraz Manufaktura Muzealna i Biblioteka.

 

Więcej

Wesprzyj naswsparcie muzeum

Nr konta: 57 1750 1107 0000 0000 2076 2519